โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
Avatar
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
เข้าสู่ระบบสมาชิก
ภาพกิจกรรมประกาศด่วน!

ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านตรวจ ATK (โควิด) ให้นักเรียนก่อนมาเรียนในวันจันทร์ และส่งผลการตรวจไลน์กลุ่มในชั้นเรียนหากพบนักเรียนติดโควิดให้ปฏิบัติตามแผนมาตรการเผชิญเหตุของทางสถานศึกษา

บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


  • กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
    โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
Page 1 of 0

ทำเนียบบุคลากร

นายภัทรพงษ์ เมธาคุณวุฒิ

ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหาร
โทร : 0934282772
Email : -

นางวิภาภรณ์ สุขเพสน์

ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ (ครูสายชั้น ป.1-3)
การบริหารงานบุคคล
โทร : -
Email : -

นางสุภาวดี นรชาญ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (ครูสายชั้น ป.4-6)
การบริหารงบประมาณ
โทร : -
Email : -

นางพัชรา โพธิ์พันธุ์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (ครูสายชั้น ป.1-3)
การบริหารทั่วไป
โทร : -
Email : -

นางชนิสรา อริยเดชช์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (ครูสายชั้น ป.4-6)
การบริหารวิชาการ
โทร : -
Email : -

นางสาวศรสวรรค์ ศรีเรือง

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูสายชั้นอนุบาล
โทร : -
Email : -

นางเพ็ญศรี ไชยยศ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูสายชั้นอนุบาล
โทร : -
Email : -

นางนัทฏิฎา สิทธิเสนา

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
ครูสายชั้นอนุบาล
โทร : -
Email : -

นางณปภัช ลิ้มพงศ์ธร

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สายชั้น ป.1-ป.3
โทร : 0956492925
Email : ่joy.napaphat@gmail.com

นางสาวศิราณี สนั่นเอื้อ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สายชั้น ป.1-ป.3
โทร : -
Email : -

นางสาววิไลลักษณ์ ชุมสิงห์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สายชั้น ป.1-ป.3
โทร : -
Email : -

นางสโรชินี จันทพันธ์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สายชั้น ป.1-ป.3
โทร : -
Email : -

นางพรทวี สุวรรณมิตร

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สายชั้น ป.4-ป.6
โทร : -
Email : -

นายชาญชัย อุ่นเจริญ

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สายชั้น ป.4-ป.6
โทร : -
Email : -

นายอัษฎางค์ โสมโสภา

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สายชั้น ป.4-ป.6
โทร : -
Email : -

นายไสว พรมดาว

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สายชั้น ป.1-ป.3
โทร : -
Email : -

นางสาวศิริพร สีมามาตย์

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สายชั้น ป.4-ป.6
โทร : -
Email : -

นางอัญฉรา โคตะยันต์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ - จ้าหน้าที่การเงิน
โทร : -
Email : -

นางสาวเข็มเพ็ชร อุ่นเจริญ

เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ - จ้าหน้าที่การเงิน
โทร : -
Email : -

นายสมเกียรติ จันทร์เรียบ

นักการ
นักการ-ภารโรง
โทร : -
Email : -

นายสิปปวิชญ์ สุมารี

ผู้ช่วยครู
สายชั้น ป.4-ป.6
โทร : -
Email : -

นายสุมิตร ยังยืน

ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สายชั้น ป.1-ป.3
โทร : -
Email : -


เข้าสู่ระบบสมาชิก

Avatar
เข้าร่วมกลุ่ม LINE
เพื่อรับข่าวสารแจ้งเตือน

ทดสอบเพิ่มบล๊อกเมนูขวา

เพิ่มหัวข้อเรื่อง

หน่วยงานราชการ


ลิ้งหน่วยงานภายนอก

เว็บไซต์ สพม.
รายชื่อเว็บไซต์ สพม. และผู้บริหาร


ติดตามเรา Facebook
รับ-ส่ง อีเมลภายใน
ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง