ตราสัญลักษณ์โเรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ :: โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision)

นักเรียนมีคุณภาพ ครูมืออาชีพ ก้าวทันด้านเทคโนโลยี  มีวิถีการศึกษาตลอดชีวิต  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่การบริหารแบบมีส่วนร่วม

พันธกิจ

               1.     ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้  คุณธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

               2.     พัฒนาครูเป็นครูมืออาชีพ ในจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

               3.     จัดหา พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน 

               4.     ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

               5.     ส่งเสริมผู้ปกครอง  ชุมชน  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้มีส่วนร่วมในการ            

จัดการศึกษา

ชื่อไฟล์ : 1653795593_222537 ล่าสุด.jpg file_download ดาวน์โหลดไฟล์นี้


ข้อมูลพื้นฐาน

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ข้อมูลการติดต่อ ภาพกิจกรรม ผู้บริหารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชน ภารกิจและหน้าที่ อำนาจหน้าที่ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง แผนที่โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ ระเบียบข้อบังคับ ตราสัญลักษณ์โเรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ ประวัติความเป็นมา แผนผังโครงสร้าง ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานถาม-ตอบ หน้าหลัก 8xbet งานประกันคุณภาพ งานหลักสูตร วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลงานครู ข้อมูลทั่วไป Video กิจกรรม ผลงานนักเรียน วารสารประชาสัมพันธ์
เข้าสู่ระบบสมาชิกข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง