สายชั้น ป.1-ป.3 :: โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

นางวิภาภรณ์ สุขเพสน์
ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ (ครูสายชั้น ป.1-3)
สายชั้น ป.1-ป.3
โทร:- -


นางพัชรา โพธิ์พันธุ์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (ครูสายชั้น ป.1-3)
สายชั้น ป.1-ป.3
โทร:- -


นางวิภาภรณ์ สุขเพสน์
ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ (ครูสายชั้น ป.1-3)
สายชั้น ป.1-ป.3
โทร:- -


นางพัชรา โพธิ์พันธุ์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (ครูสายชั้น ป.1-3)
สายชั้น ป.1-ป.3
โทร:- -


นางวิภาภรณ์ สุขเพสน์
ครู วิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ (ครูสายชั้น ป.1-3)
สายชั้น ป.1-ป.3
โทร:- -


นางพัชรา โพธิ์พันธุ์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (ครูสายชั้น ป.1-3)
สายชั้น ป.1-ป.3
โทร:- -


นางณปภัช ลิ้มพงศ์ธร
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สายชั้น ป.1-ป.3
โทร:0956492925 ่joy.napaphat@gmail.com


นางสาวศิราณี สนั่นเอื้อ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สายชั้น ป.1-ป.3
โทร:- -


นางสาววิไลลักษณ์ ชุมสิงห์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สายชั้น ป.1-ป.3
โทร:- -


นางสโรชินี จันทพันธ์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สายชั้น ป.1-ป.3
โทร:- -


นายไสว พรมดาว
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สายชั้น ป.1-ป.3
โทร:- -


นางณปภัช ลิ้มพงศ์ธร
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สายชั้น ป.1-ป.3
โทร:0956492925 ่joy.napaphat@gmail.com


นางสาวศิราณี สนั่นเอื้อ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สายชั้น ป.1-ป.3
โทร:- -


นางสาววิไลลักษณ์ ชุมสิงห์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สายชั้น ป.1-ป.3
โทร:- -


นางสโรชินี จันทพันธ์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สายชั้น ป.1-ป.3
โทร:- -


นายไสว พรมดาว
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สายชั้น ป.1-ป.3
โทร:- -


นางณปภัช ลิ้มพงศ์ธร
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สายชั้น ป.1-ป.3
โทร:0956492925 ่joy.napaphat@gmail.com


นางสาวศิราณี สนั่นเอื้อ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สายชั้น ป.1-ป.3
โทร:- -


นางสาววิไลลักษณ์ ชุมสิงห์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สายชั้น ป.1-ป.3
โทร:- -


นางสโรชินี จันทพันธ์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สายชั้น ป.1-ป.3
โทร:- -


นายไสว พรมดาว
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สายชั้น ป.1-ป.3
โทร:- -ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง