สายชั้น ป.4-ป.6 :: โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด
หน้าหลัก
ข้อมูลทั่วไป ภาพกิจกรรม Avatar
โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด

นางสุภาวดี นรชาญ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (ครูสายชั้น ป.4-6)
สายชั้น ป.4-ป.6
โทร:- -


นางชนิสรา อริยเดชช์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (ครูสายชั้น ป.4-6)
สายชั้น ป.4-ป.6
โทร:- -


นางสุภาวดี นรชาญ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (ครูสายชั้น ป.4-6)
สายชั้น ป.4-ป.6
โทร:- -


นางชนิสรา อริยเดชช์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (ครูสายชั้น ป.4-6)
สายชั้น ป.4-ป.6
โทร:- -


นางสุภาวดี นรชาญ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (ครูสายชั้น ป.4-6)
สายชั้น ป.4-ป.6
โทร:- -


นางชนิสรา อริยเดชช์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ (ครูสายชั้น ป.4-6)
สายชั้น ป.4-ป.6
โทร:- -


นางพรทวี สุวรรณมิตร
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สายชั้น ป.4-ป.6
โทร:- -


นายชาญชัย อุ่นเจริญ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สายชั้น ป.4-ป.6
โทร:- -


นายอัษฎางค์ โสมโสภา
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สายชั้น ป.4-ป.6
โทร:- -


นางสาวศิริพร สีมามาตย์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สายชั้น ป.4-ป.6
โทร:- -


นายสิปปวิชญ์ สุมารี
ผู้ช่วยครู
สายชั้น ป.4-ป.6
โทร:- -


นางพรทวี สุวรรณมิตร
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สายชั้น ป.4-ป.6
โทร:- -


นายชาญชัย อุ่นเจริญ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สายชั้น ป.4-ป.6
โทร:- -


นายอัษฎางค์ โสมโสภา
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สายชั้น ป.4-ป.6
โทร:- -


นางสาวศิริพร สีมามาตย์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สายชั้น ป.4-ป.6
โทร:- -


นายสิปปวิชญ์ สุมารี
ผู้ช่วยครู
สายชั้น ป.4-ป.6
โทร:- -


นางพรทวี สุวรรณมิตร
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สายชั้น ป.4-ป.6
โทร:- -


นายชาญชัย อุ่นเจริญ
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สายชั้น ป.4-ป.6
โทร:- -


นายอัษฎางค์ โสมโสภา
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
สายชั้น ป.4-ป.6
โทร:- -


นางสาวศิริพร สีมามาตย์
ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สายชั้น ป.4-ป.6
โทร:- -


นายสิปปวิชญ์ สุมารี
ผู้ช่วยครู
สายชั้น ป.4-ป.6
โทร:- -ข้อมูลสารสนเทศ
หน่วยงานภายใน

หน่วยงานภายใน


ระบบบริการออนไลน์

E-Book เอกสารที่เกี่ยวข้อง